PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Poslovna grupa Auto Hrvatska obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.autohrvatska.hr u skladu s važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Poštujući privatnost, osobni podaci se obrađuju pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno suglasnostima za obradu.

Osobni podaci se obrađuju kada je to potrebno, u svrhu isporuke proizvoda i usluga Poslovne grupe Auto Hrvatska, podršku i pomoć prilikom korištenja proizvoda i usluga, ispunjavanje i praćenje ugovornih obveza, ispunjavanje zakonskih obveza, pružanje informacija o našim proizvodima i uslugama, o nadolazećim događanjima, poboljšavanje kvalitete i daljnji razvoj proizvoda i usluga, kao i organizacije Poslovne grupe Auto Hrvatska, te u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju.

Prava koja ispitaniku pripadaju iz obrade osobnih podataka:
a) Pravo na pristup osobnim podacima
Od Poslovne grupe Auto Hrvatska se može zatražiti potvrda, obrađuju li se osobni podaci i u kojoj mjeri.

b) Pravo na ispravak
Ukoliko se obrađuju nepotpuni ili netočni osobni podaci, od Poslovne grupe Auto Hrvatska se u svako doba može zatražiti njihov ispravak odnosno njihova dopuna. 

c) Pravo na brisanje
Brisanje osobnih podataka može se zatražiti ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na privolu koja je povučena. Pri tome se mora voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju osobnih podataka (primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd).   

d) Pravo na ograničenje obrade
Ograničenje obrade osobnih podataka se ima pravo zatražiti: 
- ako se osporava točnost osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje Poslovnoj grupi Auto Hrvatska omogućuje provjeru točnosti podataka, 
- ako je obrada osobnih podataka nezakonita, ali je brisanje odbijeno i umjesto toga se traži ograničavanje korištenja podataka, 
- ako Poslovnoj grupi Auto Hrvatska za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a ispitanik ih traži za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili 
- ako je na obradu podataka uložen prigovor. 

e) Pravo na prenosivost podataka 
Osobne podatke koje su Poslovnoj grupi Auto Hrvatska ustupljeni i koji se obrađuju na temelju privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, Poslovna grupa Auto Hrvatska će predati ispitaniku na njegov zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, osobni podaci se mogu i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o zahtjevu ispitaniku. 

f)  Pravo na podnošenje prigovora 
Obrađuju li se osobni podaci radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili se obrada temelji na potrebama legitimnih interesa Poslovne grupe Auto Hrvatska, prigovor na obradu podataka se može uložiti ako postoji jači interes za zaštitom osobnih podataka. Prigovor radi obrade podataka zbog izravnog marketinga može se podnijeti u svako doba bez navođenja razloga. 

g) Pravo na žalbu 
Ukoliko ispitanik smatra, da su prilikom obrade osobnih podataka prekršeni propisi o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede interesa, prava ili sloboda ispitanika, Poslovna grupa Auto Hrvatska stoji na raspolaganju za kontakt radi razjašnjenja svih mogućih pitanja i okolnosti. 

Sva gore navedena prava ispitanik može ostvariti izravno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@autohrvatska.hr.

Osim direktno Poslovnoj grupi Auto Hrvatska, ispitanik se sa svojim prigovorom ili žalbom može obratiti i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). 

Kontakt podaci društava Poslovne grupe Auto Hrvatska:

Poslovna grupa Auto Hrvatska u svrhu zaštite osobnih podataka poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osobne podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom tehničkim dostignućima. Ako dođe do povrede osobnih podataka, koja može predstavljati veliki rizik za prava i slobode ispitanika, Poslovna grupa Auto Hrvatska će izvijestiti ispitanika o tome u skladu s važećim propisima. 
Pored navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih sa strane Poslovne grupe Auto Hrvatska, za adekvatnu zaštitu osobnih podataka, nužno je da i sami ispitanici brinu o sigurnoj pohrani osobnih podataka koji su im predani, ili priopćeni, te njihovoj tajnosti.  

Poslovna grupa Auto Hrvatska osobne podatke pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe/svrha, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili čine anonimnima.
vrh stranice